Pokuty v Rakousku

Zatímco v Česku a ve většině evropských zemí funguje jednotný sazebník pokut, Rakousko je výjimkou. Výšku pokut si určují jednotlivé kraje samostatně. Na první pohled nepřehledný systém pokut má svá pravidla.

Čestí řidiči se mohou nejčastěji setkat s dvěma běžnými formami udělení pokuty, a to s blokovou pokutou nebo pokutou ve správním řízení. Případy, kdy pokuty dosahují výšky několika tisíc eur, jsou v Rakousku spíše výjimkou a udělují se při výrazném porušení předpisů, při mimořádně agresivním vedení vozidla, případně při ignorování již udělené pokuty.

Systém udělování pokut

Při běžných dopravních přestupcích se proti provinilci vede většinou zkrácené trestní řízení, pod čímž se rozumí:

  • Blokové řízení / Bloková pokuta (Organstrafverfügng)
  • Anonymní řízení (Anonymstrafverfügung)
  • Správní řízení (Strafverfügung)

O tom, zda bude přestupek vyřešen blokovou pokutou, anonymem nebo ve správním řízení, rozhoduje podle zákona příslušník policie nebo správní orgán. Žádný právní nárok se k nim nevztahuje. Při posuzování závažnosti přestupku se přihlíží na to, zda byly nebo mohly být omezeni / ohroženi ostatní účastníci silničního provozu a do jaké míry bylo riziko vystupňované. Méně závažné provinění tak může být vyřešeno napomenutím nebo rozhodnutím o výjimečném snížení pokuty (§ 20 VStG). Nejvyšší pokuty se udělují jen výjimečně, a to při obzvláště závažných proviněních.

Blokové pokuty

Blokové pokuty (Organstrafverfügung) udělují příslušníci policie, nebo úřadem pověření pracovníci, za méně závažné dopravní přestupky. Pokuty se platí přímo na místě nebo najdete za stěračem poštovní poukaz. Pokud nemáte u sebe dostatečnou hotovost, můžete použít i platební kartu (pokud to technické vybavení pokutujícího policisty umožňuje), případně vám bude vypsán poštovní poukaz. Ten jste povinni uhradit do dvou týdnů od přestupku na rakouské poště nebo bankovním převodem. Pokud tak neučiníte, nebo z nějakého důvodu odmítnete pokutu zaplatit, bude váš přestupek řešen dále ve správním řízení. Proti již uhrazené blokové pokutě se nelze odvolat.

Bloková pokuta může být udělena maximálně do výše 90 €.

Anonymní řízení

Anonymní řízení (Anonymstrafverfügung) se využívá při dokumentovaných přestupcích vozidel bez určení konkrétního řidiče. Řízení se tedy nevede proti konkrétní osobě, ale výzva k úhradě pokuty je doručena tomu, kdo může určit viníka (majitel vozidla). Využívá se při určitých druzích přestupků (např. překročení rychlosti zaznamenané radarem nebo obrazově zdokumentováno překročení rychlosti při sekčních kontrole, případně zdokumentovaný přejezd na červenou).

Rakouská policie si už umí z centrální databáze zjistit i majitelů vozidel s českými SPZ a tedy posílá pokuty i do Česka. Zaplacením takové pokuty je případ pro rakouské orgány uzavřený a dále se nezkoumá, kdo vozidlo v době přestupku řídil. Pokud nebude pokuta do čtyř týdnů připsána na účet správního orgánu, případ se podá k dalšímu šetření. Držitel oprávnění má další dva týdny na určení řidiče, který přestupek způsobil. Pokud tak neučiní, pak rakouský správní orgán v součinnosti s českou stranou učiní další kroky ke zjištění řidiče. V žádném případě se přestupkové řízení z důvodu nezaplacení pokuty a ignorování rakouských orgánů neukončí. Proti již uhrazené pokutě v anonymním řízení se nelze odvolat.

Maximální výše pokuty v anonymním řízení je 365 €.

Správní řízení

V případě, že řidič nezaplatí pokutu uloženou v blokovém nebo anonymním řízení v řádném termínu, nebo se dopustil přestupku opakovaně, případně se dopustil zvlášť závažného přestupku, věc se dále řeší buď ve zkráceném nebo řádném správním řízení. K pokutě se tak přičítají správní poplatky, čili konečné náklady mohou být několikanásobně vyšší než samotná pokuta.

Sazby pokut se pohybují v rozpětí od 36 € – 2180 €, při zkráceném správním řízení (Strafverfügung) může být udělena pokuta maximálně do výše 600 €. V řádném správním řízení (ordentliches Verwaltungsstrafverfahren), při obzvlášť závažných přestupcích nebo hrubé bezohlednosti či opakovaných přestupcích může být udělena pokuta v maximální výši a také zahájeno řízení na odebrání řidičského oprávnění (§ 99 Abs 2 lit c StVO). Při přestupcích podle KFG (s NWV-ÖAMTC-Fachbuch „Verkehrsrecht-Band II“) neexistuje žádné odstupňování sazeb pokut. Čistě teoretická maximální výše pokuty v řádném řízení je 5.000 €.

Orientační sazby pokut

Rychlost

Při obzvlášť závažných přestupcích nebo hrubé bezohlednosti může být ve správním řízení udělena pokuta až do výše 2180 € (§ 99 Abs 2d, § 99 Abs 2 lit c StVO), případně podán návrh na odebrání řidičského oprávnění (§ 7 Abs 3 Z 3 FSG) .

Přestupek Bloková pokuta Anonymní řízení
Bezdůvodně pomalá jízda 20 € 30 – 40 € / *
Překročení rychlosti v obci do 20 km/h 30 € 29 – 60 €
Překročení rychlosti v obci do 30 km/h 50 € 56 – 72 € / *
Překročení rychlosti v obci do 40 km/h 70 € 70 – 160 € / *
Překročení rychlosti v obci nad 40 km/h ne / * od 150 € / *
Překročení rychlosti mimo obce do 20 km/h 30 € 29 – 50 €
Překročení rychlosti mimo obce do 30 km/h 50 € 56 – 90 €
Překročení rychlosti mimo obce do 40 km/h 70 € 140 – 160 € / *
Překročení rychlosti mimo obce do 50 km/h ne / * 150 – 300 € / *
Překročení rychlosti mimo obce nad 50 km/h ne / * *
Překročení rychlosti na dálnici do 20 km/h (limit 130 km/h) 30 € 45 €
Překročení rychlosti na dálnici  do 30 km/h (limit 130 km/h) 50 € 60 €

* správní řízení

Alkohol a drogy

Požití alkoholu a drog se vždy řeší ve správním řízení, a to bez výjimky. Při alkoholu je u běžných řidičů tolerance do 0,49 promile. Do této hodnoty se pokuta běžným řidičům neuděluje. Pro řidiče nákladních vozidel nad 7,5 t a autobusů platí tolerance do 0,099 promile. Tato hodnota platí i pro řidiče v zácviku a řidičů mopedů a traktorů do 20 let.

Pokuta se uděluje i za nedostatečnou způsobilost řidiče na řízení motorového vozidla a v závislosti na závažnosti provinění dochází k udělení pokuty, nebo k okamžitému odebrání řidičského oprávnění.

Přestupek Výše pokuty Poznámka
Alkohol 0,1-0,49 promile 36 – 2180 €
ve správním řízení
Řidiči nákl. vozidel nad 7,5t
Alkohol 0,1-0,49 promile 363 – 2180 €
ve správním řízení
Platí pro řidiče autobusů
Alkohol 0,5 – 0,79 promile 300 – 3700 €
ve správním řízení
Platí pro všechny řidiče
Alkohol 0,8 – 1,19 promile 800 – 3700 €
ve správním řízení
Platí pro všechny řidiče
Alkohol 1,2 – 1,59 promile 1200 – 4400 €
ve správním řízení
Platí pro všechny řidiče
Alkohol nad 1,6 promile 1600 – 5900 €
ve správním řízení
Platí i při odmítnutí testu na alkohol

Přechody pro chodce a cyklisty

Omezení chodce nebo cyklisty na přechodu pro chodce se řeší většinou ve správním řízení s pokutou od 72 € – 2180 € (§ 99 Abs 2c). Při ohrožení chodce nebo cyklisty se navíc provádí zápis do řidičských průkazů.

Přestupek Bloková pokuta Anonymní řízení
Omezení chodce blížícího se k přechodu pro chodce 50 € 30 – 70 €
Omezení chodce na přechodu pro chodce ne / * 60 – 72 € / *
Omezení chodce na přechodu pro chodce ne / * ne / *
Omezení cyklisty blížícího se k přejezdu pro cyklisty 50 € 30 – 70 € / *
Omezení cyklisty na přejezdu pro cyklisty ne / * 58 – 72 € / *
Ohrožení cyklisty na přejezdu pro cyklisty ne / * ne / *

* správní řízení

Semafory a značka STOP

V případě průjezdu na červenou a přestupků před železničním přejezdem může být vedle pokutě zahájeno i řízení na odebrání řidičského oprávnění (§ 7 Abs 3 Z 3 FSG).

Přestupek Bloková pokuta Anonymní řízení
Přejezd na žlutý signál semaforu 30 € 36 – 42 € / *
Přejezd na červený signál semaforu 70 € 58 – 70 € / *
Přejezd na červený signál semaforu a současně nedání přednosti v jízdě ne / * ne / *
Nezastavení před příčnou souvislou čarou před značkou stop (bez porušení příkazu dání přednosti v jízdě) 30 € 30 – 60 € / *
Nedání přednosti v jízdě před značkou stop ne / * ne / *
Předjíždění nebo parkování před železničním přejezdem nebo nezastavení před značkou stop 60 € 50 – 70 €

* správní řízení

Parkování

Přestupek Bloková pokuta Anonymní řízení
Neoprávněné krátkodobé parkování 36 € ne / *
Nerespektování zákazu stání nebo zákazu parkování 36 € 21 – 72 €

* správní řízení

Vybrané přestupky

Při přestupcích jako je nepoužití bezpečnostního pásu nebo ochranné přilby platí, že nejen řidič, ale každá přepravovaná osoba, která se dopustí přestupku, bude pokutována. Maximální výše pokuty je přitom 72 €.

Přestupek Bloková pokuta Anonymní řízení
Porušení zákazu používání mobilních telefonů 50 € ne / *
Nepoužití bezpečnostního pásu 35 € ne / *
Bezdůvodné troubení 15 € 14 – 20 € / *
Nepoužití ochranné přilby 35 € ne / *
Jízda na kole bez držení řídítek 30 € ne / *

* správní řízení

Ostatné

Přestupek Bloková pokuta Anonymní řízení
Nechat děti hrát si na silnici nebo vedle cesty 14 € ne / v * max. 72 €
Znečišťování cesty nebo zanedbání čištění podle předpisů 40 € 40 € / *
Bezpečná vzdálenost mezi 0,2 – 0,4 sekundy ne / * ne / *
Použití mlhových světel při hodobé viditelnosti v obci 30 €, mimo obce 50 € 36 – 60 €
Nepoužití světel za snížené viditelnosti v obci 30 €, mimo obce 50 € 36 – 60 €
Jízda v protisměru v jednosměrce 50 € 56-58 € / *
Přejezd přes plnou čáru 50 € 35 – 80 €
Nepoužití směrovky před změnou směru jízdy 35 € 36 – 42 € / *
Nepovolené předjíždění vpravo 40 € 40 – 80 € / *
Zrychlování předjížděného během předjíždění 40 € 36 – 80 € / *
Předjíždění při nedostatečném rozhledu 50 € 58 – 100 € / *
Nedodržení bezpečné vzdálenosti 50 € 36 – 80 €
Nedání přednosti v jízdě 70 € 58 – 80 € / *
Porušení příkazové značky 30-70€ 36 – 70 €
Nezákonná úprava vozidla 15 € ne / *

* správní řízení