... ...

Pokuty v Rakousku

Zatímco Česká republika a většina evropských zemí má jednotný sazebník pokut, Rakousko je výjimkou. Výši pokut určují jednotlivé regiony. Na první pohled nepřehledný systém pokut má svá vlastní pravidla.

Slovenští řidiči se nejčastěji setkávají se dvěma běžnými formami pokutování, a to blokovou pokutou nebo pokutou v anonymním řízení. Případy, kdy pokuta dosahuje výše několika tisíc eur, jsou v Rakousku spíše výjimečné a udělují se v případě výrazného porušení předpisů, zejména agresivní jízdy nebo ignorování již udělené pokuty. 
Systém pokut

V případě běžných dopravních přestupků je proti pachateli obvykle vedeno zkrácené trestní řízení, kterým se rozumí:

  • Blokové řízení/Bloková pokuta (Organstrafverfügung)
  • Anonymní řízení - poštou (Anonymstrafverfügung)
  • Správní řízení (Strafverfügung)

Policista nebo správní orgán rozhodne, zda bude přestupek řešen blokovou pokutou, anonymní pokutou nebo ve správním řízení podle zákona. Nevztahuje se na ně žádný právní nárok. Při posuzování závažnosti přestupku se přihlíží k tomu, zda došlo nebo mohlo dojít k omezení/ohrožení ostatních účastníků silničního provozu a do jaké míry se zvýšilo riziko. Méně závažný přestupek tak může být řešen napomenutím nebo rozhodnutím o mimořádném snížení pokuty (§ 20 VStG). Nejvyšší pokuty se ukládají pouze výjimečně v případě zvlášť závažných přestupků.

Blokové pokuty

Blokové pokuty (Organstrafverfügung) udělují policisté nebo jimi pověření pracovníci za méně závažné dopravní přestupky. Pokuty se platí na místě nebo je možné najít poštovní poukázku zanechanou za stěračem. Pokud u sebe nemáte dostatečnou hotovost, můžete použít i platební kartu (pokud to technické vybavení pokutového pracovníka umožňuje) nebo vám bude vypsána poštovní poukázka. Ten jste povinni zaplatit do dvou týdnů od spáchání přestupku na rakouské poště nebo bankovním převodem. Pokud tak neučiníte nebo z jakéhokoli důvodu odmítnete pokutu zaplatit, bude váš přestupek dále řešen ve správním řízení. Proti již zaplacené blokové pokutě se nelze odvolat.

Bloková pokuta může být uložena až do výše 90 EUR.

Anonymní řízení (Poštou)

Anonymní řízení (Anonymstrafverfügung) se používá u zdokumentovaných přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu vozidla bez identifikace konkrétního řidiče. Řízení tedy není vedeno proti konkrétní osobě, ale výzva k zaplacení pokuty je doručena tomu, kdo může viníka (vlastníka vozidla) identifikovat. Používá se pro určité typy přestupků (např. překročení rychlosti zaznamenané radarem nebo překročení rychlosti zdokumentované obrazem při úsekové kontrole nebo zdokumentovaná jízda na červenou).

Rakouská policie je již nyní schopna z centrální databáze identifikovat majitele vozidel se slovenskou registrační značkou a zasílat pokuty na Slovensko. Zaplacením takové pokuty je případ pro rakouské orgány uzavřen a není dále zjišťováno, kdo vozidlo v době spáchání přestupku řídil. Pokud není pokuta připsána na účet správního orgánu do čtyř týdnů, je případ předán k dalšímu šetření. Držitel řidičského průkazu má další dva týdny na zjištění totožnosti řidiče, který přestupek způsobil. Pokud tak neučiní, rakouský správní orgán ve spolupráci se slovenskou stranou podnikne další kroky ke zjištění totožnosti řidiče. V žádném případě nebude přestupkové řízení ukončeno pro nezaplacení pokuty nebo ignorování rakouských orgánů. Proti již zaplacené pokutě v anonymním řízení se nelze odvolat.

Maximální výše pokuty v anonymním řízení činí 365 EUR.

Správní řízení

Pokud řidič nezaplatí pokutu uloženou v blokovém nebo anonymním řízení v řádné lhůtě nebo se přestupku dopustil opakovaně nebo se dopustil zvlášť závažného přestupku, věc se dále řeší buď ve zkráceném, nebo v běžném správním řízení. K pokutě se tak připočítávají správní poplatky, takže konečné náklady mohou být několikanásobně vyšší než samotná pokuta.

Sazby pokut se pohybují v rozmezí od 36 do 2 180 eur, přičemž maximální výše pokuty ve zkráceném správním řízení (Strafverfügung) činí 600 eur.  V řádném správním řízení (ordentliches Verwaltungsstrafverfahren) lze v případě zvlášť závažných přestupků nebo hrubé nedbalosti či opakovaných přestupků uložit pokutu v maximální výši a lze rovněž zahájit řízení o odnětí řidičského oprávnění (§ 99 Abs 2 písm. c StVO). Pro přestupky podle KFG (s NWV-ÖAMTC-Fachbuch "Verkehrsrecht-Band II" ) neexistují odstupňované sazby pokut. Čistě teoretická maximální výše pokuty v běžném řízení činí 5 000 EUR.

Orientační sazby pokut

Překročení rychlosti

V případě zvlášť závažných přestupků nebo hrubé nedbalosti lze ve správním řízení uložit pokutu až do výše 2 180 EUR (§ 99 Abs 2d, § 99 Abs 2 písm. c StVO) nebo podat návrh na odnětí řidičského oprávnění (§ 7 Abs 3 Z 3 FSG).

Překročení rychlosti v obci
Přestupek

Na místě

Poštou

do 20 km/h

30 €

29-60 €

do 30 km/h

50 €

56-72 €*

do 40 km/h

Od 150 €

Od 150 €*

nad 40 km/h

- *

od 300 €*

* možnost správního řízení
Překročení rychlosti mimo obec
Přestupek

Na místě

Poštou

do 30 km/h

50 €

56-90 €

do 40 km/h

70 €

140-160 € *

do 50 km/h

- *

150-300 € *

nad 50 km/h- *

- *

* možnost správního řízení
Překročení rychlosti na dálnici
Přestupek

Na místě

Poštou

do 20 km/h

30 €

45 €

do 30 km/h

50 €

60 €

nad 30 km/h

- *

- *

* možnost správního řízení
Bezdůvodně pomalá jízda
Přestupek

Na místě

Poštou

pomalá jízda

20 €

30-40 €*

* možnost správního řízení

Alkohol a drogy

Užívání alkoholu a drog se vždy bez výjimky řeší ve správním řízení. V případě alkoholu je pro běžné řidiče stanovena tolerance do 0,5 promile. Do této výše se pokuta běžným řidičům neuděluje. U řidičů nákladních vozidel nad 7,5 t a autobusů je tolerance do 0,099 promile. Tato hodnota platí také pro řidiče-žáky a řidiče mopedů a traktorů do 20 let věku.

Přestupek

Výše pokuty

Poznámka

Alkohol 0,1-0,49 promile

36 – 2180 €
ve správním řízení

Řidiči nákl. vozidel nad 7,5 t

Alkohol 0,1-0,5 promile

363 – 2180 €
ve správním řízení

Platí pro řidiče autobusů

Alkohol 0,5 – 0,79 promile

300 – 3700 €
ve správním řízení

Platí pro všechny řidiče

Alkohol 0,8 – 1,19 promile

800 – 3700 €
ve správním řízení

Platí pro všechny řidiče

Alkohol 1,2 – 1,59 promile

1200 – 4400 €
ve správním řízení

Platí pro všechny řidiče

Alkohol nad 1,6 promile

1600 – 5900 €
ve správním řízení

Platí i pro odmítnutí zkoušky na alkohol

Pokuta se ukládá také za nezpůsobilost řidiče k řízení a v závislosti na závažnosti přestupku se ukládá pokuta nebo okamžité odebrání řidičského průkazu.

Přechody pro chodce a cyklisty

Omezení chodce nebo cyklisty na přechodu pro chodce se většinou řeší ve správním řízení pokutou ve výši 72 až 2 180 eur (§ 99 Abs 2c). V případě ohrožení chodce nebo cyklisty je navíc proveden zápis do registru řidičů.

Omezení chodců blížících se k přechodu pro chodce

Na místě

Poštou

50 €

30 – 70 €*

Omezení chodců na přechodu pro chodce

Na místě

Poštou

- *

60 – 72 €*

Ohrožení chodce na přechodu pro chodce

Na místě

Poštou

 - *

- *

Omezení cyklisty přijíždějícího k přejezdu pro cyklisty

Na místě

Poštou

50 €

50 – 70 €*

Omezení cyklistů na přejezdu pro cyklisty

Na místě

Poštou

- *

58 – 72 €*

Ohrožení cyklisty na přejezdu pro cyklisty

Na místě

Poštou

- *

- *

* možnost správního řízení

Semafory a značka STOP

V případě jízdy na červenou a přestupků před železničním přejezdem může být kromě pokuty zahájeno také řízení o odebrání řidičského průkazu (§ 7 Abs 3 Z 3 FSG).

Přestupek

Bloková pokuta

Anonymní řízení

Přecházení přes žlutou na semaforu

30 €

36 – 42 € / spř*

Přecházení na červenou

70 €

58 – 70 € / spř*

Jízda na červenou a zároveň nedání přednosti v jízdě

- / spř*

- / spř*

Nezastavení před příčnou čárou souvislou před značkou STOP (bez porušení příkazu k přednosti v jízdě).

30 €

30 – 60 € / spř*

Nedání přednosti v jízdě na znamení STOP

- / spř*

- / spř*

Předjíždění nebo parkování před železničním přejezdem nebo nezastavení na znamení STOP.

60 €

50 – 70 €

* správní řízení

Parkování

Přestupek

Bloková pokuta

Anonymní řízení

Nepovolené krátkodobé parkování

36 €

- / spř*

Nedodržení zákazu parkování nebo zákazu stání

36 €

21 – 72 €

* správní řízení

Vybrané přestupky

Za přestupky, jako je nepoužití bezpečnostního pásu nebo ochranné přilby, bude pokutován nejen řidič, ale i každá přepravovaná osoba, která se přestupku dopustí. Maximální výše pokuty je 72 EUR.

Přestupek

Bloková pokuta

Anonymní řízení

Porušení zákazu používání mobilních telefonů

50 €

- / spř*

Nepoužití bezpečnostního pásu

35-72 €

- / spř*

Bezdůvodné troubení

15 €

14 – 20 € / spř*

Nenošení ochranné přilby

35 €

- / spř*

Jízda na kole bez držení řídítek

30 €

- / spř*

* správní řízení

Ostatní

Přestupek

Bloková pokuta

Anonymní řízení

Nechte děti hrát si na silnici nebo vedle silnice.

14 €

nie / v spř* max. 72 €

Znečištění silnice nebo zanedbání čistoty podle předpisů

40 €

40 € / spř*

Bezpečná vzdálenost 0,2 - 0,4 sekundy

- / spř*

- / spř*

Použití mlhových světel za dobré viditelnosti

v obci 30 €, mimo obce 50 €

36 – 60 €

Nepoužívání světel za snížené viditelnosti

v obci 30 €, mimo obce 50 €

36 – 60 €

Jízda v protisměru v jednosměrce

50 €

56-58 € / spř*

Překročení plné čáry

50 €

35 – 80 €

Nedání znamení před změnou směru jízdy

35 €

36 – 42 € / spř*

Nedovolené předjíždění vpravo

40 €

40 – 80 € / spř*

Zrychlení předjížděného při předjíždění

40 €

36 – 80 € / spř*

Předcházení při nedostatečné dohlednosti

50 €

58 – 100 € / spř*

Nedodržení bezpečné vzdálenosti

50 €

36 – 80 €

Nedání přednosti v jízdě

70 €

58 – 80 € / spř*

Porušení příkazové značky

30-70€

36 – 70 €

Nezákonná úprava vozidla

15 €

- / spř*

* správní řízení